malware

Sitevoorwaarden

Handleiding voor algemene voorwaarden voor malware

Introductie

Deze standaardvoorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, de Malwaregids die toegankelijk is op https://malware.guide/.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden vermeld. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar wordt afgeraden de informatie op onze website te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten de Malwaregids en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang voor u en Malware Guide kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid in acht nemen.

uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Malware Guide een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Malware Guide behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Gelieve te lezen Privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, en Malware Guide geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Malware Guide, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract valt. Malware Guide, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u Malware Guide in de ruimste zin van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Malware Guide mag deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Toewijzing

De Malwaregids mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Malware Guide en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.